Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELANDERS HUNGARY KFT.

 

Adatkezelő („Társaság”) neve:
“ELANDERS Hungary” Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége: ELANDERS Hungary Kft.

Székhely: 8999 Zalalövő, Újmajor u. 2.

Fióktelep: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.

Adószám: 12718216-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-065122

Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Sven Burkhard ügyvezető

Weboldal: https://www.elanders.com/hun/hu/

E-mail cím: adatvedelem@elanders.com


Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat, és érdeklődést mutat Társaságunk és az általunk kínált szolgáltatások iránt.

Mint Érinttetet az adatkezelés megkezdése előtt jelen Adatkezelési Tájékoztató útján kívánjuk tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő -Érintetteket érintő- adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Társaságunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. Adatkezelőként a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az Ön számára átlátható legyen, minden adatkezelési ponton tisztába legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük, esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e.

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatunkat jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szeretnénk Önnel megosztani, mely részletes adatkezelési szabályzatunk elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi.

 

MI AZ A SZEMÉLYES ADAT?

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. A személyes adatoknak tekinthető információ például egy személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma. A természetes személyhez nem kapcsolódó információk nem tekintendők személyes adatoknak.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMÉLYES ADATOKRA?

A legtöbb esetben azért van szükségünk az Ön személyes adataira, hogy teljesítsük az Ön felé fennálló kötelezettségeinket. Fő célunk, hogy soha ne dolgozzunk fel több személyes adatot, mint amennyi valóban szükséges az elérni kívánt célhoz. Továbbá törekszünk arra, hogy az Ön integritását lehető legkevésbé zavaró információkat használjuk fel. Személyes adataira kizárólag azért van szükségünk, hogy termékeink gyártása, értékesítése során, továbbá a weboldal használatakor a szolgáltatások igénybevételét a legmagasabb szinten tudjuk nyújtani.

Társaságunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatait az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra használnánk fel, erről tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelőként a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Így kérjük Öt, hogy amikor adataikat megjeleníti, azt minden esetben ellenőrizze! Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, Tájékoztatónk „Az Ön jogai” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet.

Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adjuk, ahhoz csak azon munkatársaink férhetnek hozzá, akik a szolgáltatás nyújtásában résztvesznek.

Társaságunk a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

MIKOR GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Kommunikáció során
Ha telefonon, e-mailben vagy online kapcsolati űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, ajánlatot kér tőlünk, tárolhatjuk az Ön által közölt adatokat, melynek célja, hogy válaszolhassunk a kérdéseire. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és olyan személyes adatait, amelyekről Ön úgy döntött, hogy megosztja velünk. Az adatok Öntől származnak. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A weboldalon Önnek a kapcsolatfelvételi űrlap megküldését megelőzően a megfelelő négyzet kipipálásával nyilatkoznia kell a jelen Adatkezelési Tájékoztató (illetve az abban ismertetett adatkezelés) elfogadásáról. Ez a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésének az előfeltétele. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása során az informatikai rendszerünk eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat (a hozzájárulás időpontja, IP cím) a későbbi bizonyíthatóság érdekében. Az egyéb kapcsolatfelvételi módok esetén szintén előfeltétel az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. Ezeket az adatokat csak addig tartjuk meg, ameddig a kommunikációhoz szükséges, legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 90 napig, ezt követően töröljük, hacsak jogi szabályozás nem kötelez minket az adatok megőrzésére. Abban az esetben, ha a kommunikációhoz valamilyen joghatás fűződik, az adatokat a mindenkori elévülési idő végéig kezeljük.

A megrendelés feldolgozása és teljesítése során

Az általunk feldolgozott személyes adatok többsége fennálló szerződésen alapul. Az adatkezelés célja a megrendelt szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja).

Ahhoz, hogy teljesíthessük az Ön felé fennálló kötelezettségeinket, az alábbi személyes adatokat kérhetjük el Öntől: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, cégének címe, szállítási címe, számlázás címe és adatai, az esetleges vállalkozással kapcsolatos információk. Az adatok tehát Öntől származnak. Az adatkezelés időtartama a szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig és azt követően a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesíthetősége érdekében 5 évig (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk.- 6:21. §) tart.

Számlázás során

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítéséhez tartozó számviteli bizonylat kiállítása, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő megőrzése. Az adatok megadása feltétele a megrendelés teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén nem tudjuk teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A számlázáshoz szükséges adatokat közvetlenül Ön adja meg, melyek az alábbiak lehetnek: név, cég esetén adószám, számlázási cím. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja, azaz a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

Panaszkezelés során

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön a megrendelt szolgáltatásra és a magatartásunkra, tevékenységünkre, vagy mulasztásunkra vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse velünk. Az adatok kezelésének a célja: a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele, a panasz kivizsgálása.

Az adatok Öntől származnak, és az alábbiak lehetnek: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja, azaz a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése. Ha nem adja meg a kért adatokat, a panaszát nem fogjuk tudni kivizsgálni és megválaszolni.

Fogyasztói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében három évig kezeljük az adatokat.

Harmadik fél elemzése és nyomon követése
Társaságunk honlapján a Google Analytics elemzést használjuk webhelyünk használatának elemzéséhez. Bár az analitikai szoftverek használata mindig anonim adatok használatára irányul, fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az általunk feldolgozott információk nagy részét személyes adatoknak tekintik a jelenlegi adatvédelmi jogszabályok szerint. Az alábbiakban részletesebben olvashat az összegyűjtött információkról, az információk felhasználásáról, valamint arról, hogy Ön, mint webhelyünk látogatója hogyan tilthatja le adatainak a gyűjtését.

A Google Analytics
A követési információk lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük, hogy kik használják a weboldalunkat és milyen tartalmat olvasnak. Ez lehetővé teszi számunkra a jobb tervezési és kommunikációs stratégiák kialakítását. Esetenként statisztikákat állítunk össze a látogatók számáról és a használt böngészőkről. A Google Analytics az AdWords és a DoubleClick cookie-kat statisztikai célú adatok értékelésére tudjuk használni.

Minden tevékenységünk a Google Analytics Általános Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozik.

Le is tilthatja a Google hirdetési nyomkövető cookie-ját, vagy böngésző pluginnel dönthet afelől, hogy kihagyja  az összes Google Analytics nyomkövető szoftvert.

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-k
Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunk látogatását és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett cookie-kat használunk különböző oldalakon. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyek a végeszközön tárolódnak, és amely tartalmazzák a böngészéssel vagy a felhasználással kapcsolatos információt, például az eszköz azonosító címkéjét. A sütik segítenek a böngészési élmény testre szabásában is és céljuk, hogy információkat küldjenek a webhelyek tulajdonosainak.

Az általunk használt cookie-k egy része törlődik a böngészőszakasz vége után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k maradnak a terminálon, és lehetővé teszik, hogy mi vagy akár a partnereink (harmadik fél cookie-k) felismerjék a böngészőt a következő látogatáskor (tartós cookie-k). Ha cookie-kat állítanak be, az egyedi igényeknek megfelelően gyűjtenek és dolgoznak fel olyan felhasználói információkat, mint a böngésző és a helyadatok, valamint az IP-cím értékeket. A tartós cookie-k automatikusan törlődnek egy meghatározott időszak után, ami a cookie-tól függően változhat. Bizonyos esetekben a cookie-kat a megrendelési folyamat egyszerűsítésére használják a beállítások mentésével (pl. a weboldal későbbi látogatásákor emlékezhet egy virtuális bevásárlókosár tartalmánra).

Amikor első alkalommal látogat el a weboldalra, a hozzájárulását kérjük a cookie-k használatához. A cookie-k használatára adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja. Önnek bármikor lehetősége van a cookie-k használatát beállítani a weboldal működéséhez mindenképp szükséges alapvető sütik kivételével.  A weboldalon bármikor elérhető Adatkezelési Tájékoztató sütibeállítási panelén megtalálható minden információ a weboldal által használt sütikről, valamint ezek mindegyikének céljáról, időtartamáról és kezeléséről (saját vagy harmadikfél által), hogy be tudja állítani azoknak a sütiknek az aktiválását és letiltását, amelyek nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez.

Alternatív megoldásként a böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Ha nem kíván cookie-kat fogadni, vagy értesítést szeretne kapni arról, hogy mikor kerülnek elhelyezésre, akkor a böngészőjén ezt beállíthatja, ha a böngésző ezt lehetővé teszi. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings (Internet Explorer)

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn  (Firefox)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu (Google Chrome)

https://support.apple.com/es-es/HT201265  (Safari)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a cookie-k ki vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni a webhely egyes részeit, ami ronthat a honlap használati élményén, és előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely és a szolgáltatások egy részét vagy egészét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek névtelen cookie-kat helyezhetnek a böngészőjébe, és saját cookie-kat küldhetnek a cookie-fájljuknak. Ezekhez a cookie-khoz nincs hozzáférésünk és nem tudjuk ezeket ellenőrizni. A www.allaboutcookies.org  webhelyen további információkat talál a cookie-król, és arról, hogy miként tárolja a felület a cookie-kat, és hogyan kezelje vagy törölje azokat.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT ADUNK ÖNNEK?
Amikor első ízben gyűjtjük össze személyes adatait, tájékoztatjuk Önt arról, hogy az információ milyen módon lett beszerezve, milyen célra kívánjuk felhasználni, hogy az adatvédelmi jogszabályok tekintetében milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogokat. Ön tájékoztatást kap arról is, hogy ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért, és arról, hogyan lépjen kapcsolatba velünk, ha kérdése van, vagy kérdéseket szeretne feltenni személyes adataival és / vagy jogaival kapcsolatban.

HOGYAN VÉDJÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
Személyes adatait biztonságos módon dolgozzuk fel. Kiindulópontunk az, hogy csak a saját alkalmazottainknak és a szervezeten belüli személyeknek biztosítunk hozzáférést a személyes adatokhoz, azért hogy munkájukat megfelelő módon elvégezhessék. A speciális kategóriákba tartozó személyes adatok tekintetében hozzáférési szabályzatok vannak, amelyek még magasabb szintű védelmet eredményeznek.

Biztonsági rendszereinket az integritásra összpontosítva fejlesztjük és konfiguráljuk, és nagymértékben védjük a behatolások, a véletlen törlés vagy a személyes integritást veszélyeztető módosításokkal szemben.  Az adatvédelemre vonatkozó irányelvek, iránymutatások és utasítások állnak rendelkezésünkre, és munkatársaink a jelenlegi adatvédelmi törvények alapján képzettek, hogy biztosítsuk a személyes adatok biztonságos feldolgozását. Nem továbbítjuk a személyes adatait más feleknek más egyéb célokra, mint amilyeneket kifejezetten ebben az Adatkezelési Tájékoztatóba foglaltunk Önnek össze.

MIKOR OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
Kiindulópontunk az, hogy nem osztjuk meg személyes adatait harmadik féllel, hacsak nem adta meg a hozzájárulását, vagy ha a szerződés teljesítése vagy a jogszabályok által megkövetelt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a megosztás.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel oszthatjuk meg:

  1. Állandó partnereinkkel: szállítás, könyvelési szolgáltatás, online számlázás, jogi szolgáltatás igénybevétele céljából.
  2. Tárhelyszolgáltatónkkal: Név: Ports Group AB (székhely: Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Sweden, cégjegyzékszám: 556633-6169 E-mail cím: support@portsgroup.com)
  3. Kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal; adatait kizárólag a törvényi előírások alapján adjuk át, amennyiben erre csalási ügyek vagy más bűncselekmények megelőzése és felderítése, és/vagy a hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében szükség van;
  4. A cégcsoportunkon belül a személyes adatokat belső adminisztratív célokból továbbíthatjuk, amennyiben az adattovábbításhoz jogos érdekünk fűződik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Abban az esetben, ha személyes adatait megosztjuk bármely harmadik féllel, speciális adatvédelmi megállapodásokat hoztunk létre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezeljük.

MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?

Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Ön kérheti, hogy tájékoztasuk, kezeljük-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az általunk kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait. A tájékozódáshoz való jog írásban a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembevéve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Törléshez való jog

Kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlés megtagadható tehát, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ön továbbá akkor is kérheti a korlátozást, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megadja Önnek, vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ha szeretné érvényesíteni a tájékoztatáshoz való jogát, kérjük, a kérelmet írásban benyújtani és elküldeni szíveskedjen a fent említett postai címre, vagy e-mail címre.

Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Egyéb rendelkezések

Nagyra értékelnénk, ha megadná, hogy milyen információs kategóriák iránt érdeklődik (például az ügyfélinformációkról, a foglalkoztatási nyilvántartásokról stb.). Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk az Ön által kért információkat megadni, az esetben is reagálunk Önnek, megindokolva, hogy miért nem tudjuk megválaszolni kielégítően a kérdését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak olyan adatokat tudunk kiadni, amelyek biztosan Önhöz tartoznak. Ezeket az információkat mindig ajánlott levélben küldjük el a postai címére. Szüksége lesz arra, hogy azonosítsa magát a levél átvételéhez.

Panasz az adatvédelemmel kapcsolatban

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/

Tájékoztatjuk, hogy jogainak a megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük a weboldalon.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon követhesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

Az Adatkezelési Tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2022.10.01. napjától