Socialt och etiskt ansvar

All verksamhet inom Elanders skall bedrivas socialt ansvarsfullt och etiskt. Det sociala ansvaret omfattar bland annat att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden och motverka korruption.

De policies som finns inom koncernen, såsom Code of Conduct och Anti-Corruption, Anti-Fraud and Money Laundering Policy, utgör riktlinjer och regelverk för hur Elanders ska förhålla sig till medarbetare, kunder, leverantörer och hela det samhälle som bolaget är verksamt i.

Code of Conduct

Anti-Corruption, Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Policy

Elanders uppförandekod och antikorruptionspolicy omfattar samtliga medarbetare och innehåller riktlinjer och regelverk för hur Elanders medarbetare ska förhålla sig till andra medarbetare, kunder, leverantörer och hela det samhälle som vi verkar i. All verksamhet inom Elanders ska bedrivas socialt ansvarsfullt och etiskt. Det sociala ansvaret omfattar bland annat att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden och motverka korruption. För att säkerställa att detta följs är det upp till ledningen för respektive bolag att formulera och kommunicera ytterligare riktlinjer och policyer anpassade till deras specifika verksamhet.

Elanders uppförandekod omfattar även leverantörer och affärspartners för att säkerställa att uppförandekoden präglar alla led i värdekedjan.

Uppförandekoden baseras på internationella principer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions