FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030, FN:s 17 globala mål (Sustainable Development Goals), antogs av merparten av världens ledare 2015 med syftet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Elanders bidrar till målen i olika hög utsträckning. Ambitionen är att ha ett hållbarhetsarbete som skapar värde för alla intressenter och därmed även bidrar till dessa mål.

Följande sju mål har identifierats som de mest väsentliga för Elanders hållbarhetsarbete:


 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Elanders bidrag: Elanders stödjer en rad projekt som främjar ökade kunskapsnivåer genom utbildning. Exempelvis samarbetar Elanders, tillsammans med ett tiotal andra svenska bolag, med organisationen Pratham Education Foundation som arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien.


 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Elanders bidrag: Rättvisa villkor för samtliga anställda genom tydlig uppförandekod, kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och rättigheter för anställda.


 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Elanders bidrag: För Elanders har alla människor samma värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religionstillhörighet etc. Uppförandekoden innehåller strikt förbud mot alla typer av trakasserier eller diskriminering.


 

Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Elanders bidrag: Lösningar för att effektivisera och konsolidera såväl materialflöden som leveranser bidrar i stor utsträckning till att minska koncernens kunders miljöpåverkan. Life Cycle Management är en viktig del av erbjudandet, där Elanders hjälper sina kunder i alla delar av en produkts livscykel. Exempelvis hantering av returer av gammal teknisk utrustning vid leverans av nya produkter till kunden, återvinning av datorer, datorskärmar och skrivare och återställande av produkter för återanvändning för kundernas räkning, allt på ett hållbart sätt.

Översyn för att minska miljöpåverkan från utsläpp av VOC (Volatile Organic Compounds) inom tryckeriverksamheten utan att kvaliteten på produkterna påverkas negativt sker kontinuerligt, exempelvis genom effektivare metoder som minskar förbrukningen eller byte till mindre flyktiga lösningsmedel.


 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Elanders bidrag: Energieffektivisering är Elanders utgångspunkt vid nya investeringar.

Företaget ska nyttja så stor del förnybar energi som möjligt på de marknader där det finns tillgängligt. En kontinuerlig uppgradering av transportflottan, effektiva motorer, välutvecklade GPS-system, kontinuerlig utbildning av chaufförer och utmärkelser till de som kör mest energieffektivt bidrar till att minska bränsleförbrukningen.


 

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling här.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions