Strategi och mål

Sedan 2000-talets början har Elanders genomgått en stor omställning från renodlat tryckeri med huvuddelen av sin verksamhet i Sverige till ett globalt logistikföretag med verksamhet på fyra kontinenter. Som en global aktör är det bolagets medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Elanders väsentlighetsanalys och strategi tar hänsyn till risker, osäkerheter och förändringar utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Det gäller i den fysiska miljön som präglas av klimatförändringar, förändrade naturresurstillgångar och störningar i globala värdekedjor, liksom i den sociala miljön där det nu sker en omställning till en mer cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Här ingår en anpassning till mer hållbar bolagsstyrning överlag, tillsammans med förändrade förväntningar och krav från kunder och omvärld. Alla dessa faktorer behöver vägas in i analysen och den samlade bilden över de risker som finns för koncernen och beaktas i Elanders övergripande affärsstrategi och mål. Detta i kombination med ett gediget hållbarhetsarbete skapar långsiktigt ytterligare aktieägarvärde och ett mervärde för alla bolagets intressenter. Det gäller för såväl kunder som investerare och samhälle.

Elanders kommer att ta en aktiv roll i logistikens avkarbonisering och hjälpa kunderna att uppfylla sina åtaganden att minska kol­dioxidutsläppen i sina
leveranskedjor.

Som ett led i detta har Elanders beslutat om reduktionsmål avseende genererade växthusgasutsläpp inom koncernen. Reduktionsmålen har satts både på medellång och lång sikt.

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Elanders ska se till att koncernens medarbetare trivs på jobbet genom att tillhanda­hålla en säker och inspirerande arbetsplats. Det kommer att uppnås genom att:

  • en engagerande miljö skapas för alla anställda.
  • en mångfald av perspektiv säkerställs.
  • alla medarbetare kommer hem välbehållna tack vare att dödliga och livsförändrande incidenter förhindras.
Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Elanders och dess anställda kommer att stödja ansvars­fulla affärsmetoder genom
att säkerställa:

  • efterlevnad av Elanders Code of Conduct inom koncernen.
  • hållbara inköp.
  • att data skyddas och behandlas med respekt.
Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Strategi och mål

23-Strategy-icon

Strategi och mål

Som en global aktör är det Elanders medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Läs mer

Rapportering

23-Reporting-icon

Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Läs mer

Engagemang

23-Engagement-icon

Engagemang

Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions