Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 hölls tisdagen den 7 maj 2013 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om de trender som är på marknaden; att kunderna minskar antalet leverantörer, den konsolidering som sker av tryckerier och att tryckerier för att kunna lyckas på marknaden måste kunna erbjuda tekniskt avancerade beställningslösningar till sina kunder. Trenden att inköp av trycksaker centraliseras allt mer inom större internationella koncerner fortsätter och återspeglas i Elanders utveckling av andelen globala affärer. Från att ha varit 7 procent år 2007 utgör nu denna andel 32 procent av koncernens omsättning efter första kvartalet 2013. Vidare redogjorde Magnus Nilsson för de konkurrensfördelar Elanders har gentemot sina konkurrenter med sin globala närvaro och sin möjlighet att kunna utnyttja lågkostnadsproduktion för att möta den prispress som finns på marknaden.

Elanders vision för 2016 vad gäller fördelningen av omsättningen på de tre produktområdena Commercial Print, Packaging och e-Commerce står fast. Idag utgör Commercial Print närmare 75 % av koncernens totala omsättning. Målsättningen för 2016 är att Commercial Print vid utgången av året ska utgöra 40 % av omsättningen samtidigt som andelen för Packaging och e-Commerce uppgår till 60 %. Att lyckas göra denna omställning helt organiskt är dock inte möjligt, utan det förutsätter sannolikt någon form av förvärv.

Pressmeddelanden

Rapport från årsstämman 2013
Välkommen till Elanders årsstämma 2013

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions