Beslut vid extra bolagsstämma i Elanders AB (publ)

2010-08-23 15:15:39

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-23

Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Extra bolagsstämma i Elanders hölls den 23 augusti 2010.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. En A-aktie berättigar till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Teckningskursen i nyemissionen är 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 30 augusti 2010. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Elanders pressmeddelande den 15 juli 2010.

Elanders AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2010.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions