Delårsrapport januari – mars 2012

2012-05-03 11:07:21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-03

Det första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 4 % och uppgick till 460 (443) Mkr.
  • Rörelseresultatet ökade till 20 (19) Mkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4 (4) %.
  • Resultat före skatt ökade till 14 (12) Mkr.
  • Nettoresultatet uppgick till 10 (11) Mkr eller 0,50 (0,58) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 27 (19) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (0) Mkr.
  • Prognosen för helåret 2012 upprepas med en ökad omsättning samt förbättrat resultat före skatt jämfört med 2011 exklusive de under 2011 redovisade positiva engångsposterna om 25 Mkr.
  • Som ett led i att växa inom Web2Business ingicks i mars ett avtal om att förvärva de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions