Delårsrapport januari – september 2016

2016-11-07 13:04:37

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-07

Januari – september

 • I juni 2016 tecknade Elanders avtal om att förvärva LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), ett supply chain-bolag med en stark närvaro i Europa och särskilt i Tyskland. Genom förvärvet fördubblar Elanders sin storlek och den årliga omsättningen ökar från 4,2 till cirka 8,3 miljarder kronor (proforma år 2015). LGI konsolideras i Elanderskoncernen sedan 26 juli 2016.
 • Omsättningen ökade till 3 956 (3 113) Mkr, vilket var en ökning med 27 procent, varav 1 procentenhet var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 230 (181) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 27 procent. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 221 (181) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 210 (154) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 36 procent. Inklusive engångsposter ökade resultat före skatt till 197 (154) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 138 (101) Mkr motsvarande 5,20 (3,81) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 303 (108) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -1 497 (108) Mkr.
 • Engångsposterna under perioden utgjordes huvudsakligen av rådgivningskostnader och finansiella kostnader i samband med förvärvet av LGI samt intäktsförd bokmoms. Ytterligare engångskostnader om maximalt 13 Mkr hänförliga till förvärvet av LGI förväntas belasta resultatet i fjärde kvartalet.
 • Den beslutade nyemissionen övertecknades och slutfördes under oktober månad. Den inbringade totalt 695 Mkr efter emissionskostnader.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade till 1 878 (1 041) Mkr, vilket var en ökning om 80 procent, varav 4 procentenheter var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 103 (64) Mkr. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 100 (64) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 91 (55) Mkr, vilket var en förbättring med 65 procent. Inklusive engångsposter uppgick resultatet före skatt till 86 (55) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 58 (36) Mkr motsvarande 2,17 (1,35) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 201 (-24) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -1 565 (-24) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 – 750 00 00

Elanders AB (publ)

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 13.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions