Elanders konsoliderar inom Print & Packaging i Europa och sparar 50 Mkr på årsbasis, vilket dock innebär ändrade utsikter för 2014

2014-10-10 08:04:54

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-10-10

”Elanders stärker ytterligare sin konkurrenskraft inom Print & Packaging i Europa. Förhandlingarna med personalorganisationerna i Sverige är nu så långt framskridna att Elanders kan bedöma omfattningen av neddragningskostnaderna för 2014, vilket direkt påverkar de tidigare lämnade utsikterna för 2014. Den nya bedömningen är att resultatet före skatt, inklusive omstruktureringskostnader, hamnar i nivå med 2013” säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Elanders samlade under andra kvartalet 2014 Print & Packaging i Europa under en ledning. Denna förändring möjliggör ytterligare konsolidering av produktionskapaciteten och därmed maximeras kapacitetsutnyttjandet av maskinparken samtidigt som framtida investeringsbehov optimeras.

En konsekvens av denna samordning resulterade under tredje kvartalet i ett varsel avseende 120 personer i Elanders Sverige AB. Förhandlingarna med personalorganisationerna är nu så långt framskridna att Elanders kan bedöma att cirka 70 personer kommer lämna Elanders. Denna reduktion av personal beräknas ge årliga besparingar i den svenska verksamheten om närmare 50 Mkr, vilket förväntas få full effekt från och med andra halvåret 2015.

Ändrade utsikter för 2014
Elanders bedömer att konsolideringen kommer medföra engångskostnader om cirka 40 Mkr under tredje och fjärde kvartalet, varav en mindre del i tredje kvartalet. Därmed nås inte de utsikter för 2014 som angavs i halvårsrapporten för 2014. Den tidigare formuleringen löd att det för 2014 förutspåddes en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2013. Elanders bedömer nu att resultatet före skatt, inklusive omstruktureringskostnader, för 2014 kommer hamna i nivå med 2013. Exklusive omstruktureringskostnader förutspås fortfarande en väsentlig förbättring av resultat före skatt jämfört med 2013.

Ny segmentsredovisning från och med rapporteringen av januari-september 2014
För att tydliggöra utvecklingen av verksamheterna inom Elanders kommer Elanders, med start i rapporten för januari-september 2014, att särredovisa de tre affärsområdena Supply Chain Solutions, Print & Packaging Solutions och e-Commerce Solutions.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2014 kl. 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions