Elanders nyemission genomförd

2010-09-24 11:04:07

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-24

Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Elanders nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu genomförd. Sammanlagt tecknades cirka 45 procent av nyemissionen med primär företrädesrätt, med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande cirka 55 procent tecknades av emissionsgaranten Carl Bennet AB.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 9 764 999, varav 583 333 A-aktier och 9 181 666 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 97 649 990 kronor.

Nyemissionen tillför Elanders cirka 215 miljoner kronor före emissionskostnader.

De nya B-aktierna förväntas kunna börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 7 oktober 2010.

Elanders AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2010, klockan 11.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions