Rapport från årsstämman 2009

2009-04-23 16:57:42

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2008
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
 • enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2009 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 2 375 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2010 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Patrick Holm (omval)
  Göran Johnsson (omval)
  Hans-Olov Olsson (omval)
  Kerstin Paulsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Tore Åberg (omval) samt
  Cecilia Lager (nyval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • till ledamöter i valberedningen utse:
  Carl Bennet, Carl Bennet AB (omval)
  Göran Erlandsson, representant för de mindre aktieägarna (omval)
  Hans Hedström, HQ Fonder (omval)
  Nils Petter Hollekim, Odin Fonder (omval)
  Caroline af Ugglas, Investment AB Latour och Skandia Liv (omval)
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ersättningar till ledande befattningshavare

I sitt anförande berättade VD Patrick Holm bland annat om en hårdnad marknadsbild, inte minst inom användarmanualer. Detta möter Elanders genom ökade satsningar på förpackningstillverkning i befintliga anläggningar, sin globala närvaro samt på högkvalitativt tryck i mindre, mottagaranpassade och snabba leveranser. Han berörde även den vikt Elanders lägger vid hållbarhetsfrågor i sitt strategiska arbete.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions