Rapport från årsstämman 2018

2018-04-27 14:46:39

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-04-27

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2017
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2017 lämnas med 2,60 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 2 maj 2018, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2018,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2018 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 052 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2019 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Pam Fredman (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen samt
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders erbjudande idag och vilka möjligheter och utmaningar som finns framöver för koncernen. Han betonade att det är viktigt för Elanders att på sikt prioritera marginal framför tillväxt. Med ett ökat fokus på bland annat mer värdeadderande tjänster till kunderna ska marginalerna kunna förbättras.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions