Rapport från årsstämman 2022

2022-04-21 12:47:14

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2021,
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2021 lämnas med 3,60 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 25 april 2022, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 28 april 2022,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2021 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 252 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen,
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2023 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Eva Elmstedt (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Dan Frohm till styrelsens ordförande,
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor,
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen,
 • godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten avseende ersättningar till ledande befattningshavare, samt
 • godkänna nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under 2021 och det första kvartalet 2022. Det har varit en period som präglats av covid-19-pandemin, halvledarbrist och en stor osäkerhet i omvärlden. Trots det har Elanders hanterat situationen på ett bra sätt. År 2021 var koncernens resultatmässigt bästa år någonsin. Vidare redogjorde Magnus Nilsson även för de satsningar och förvärv som gjorts. Fashion & Lifestyle blev under året koncernens största kundsegment genom förvärvet av Bergen Logistics i USA.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions