Rapport från årsstämman 2023

2023-04-21 12:25:14

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2022,
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022,
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2022 lämnas med 4,15 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 25 april 2023, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 28 april 2023,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2022 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 318 020 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen,
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2024 hållits utse:
   
  Carl Bennet (omval)
  Ulrika Dellby (nyval)
  Eva Elmstedt (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Anna Hallberg (nyval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Trouvé (nyval) 

 • enligt förslaget i kallelsen utse Dan Frohm till styrelsens ordförande,
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor,
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen, samt
 • godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under 2022 och det första kvartalet 2023. Det har varit en period som präglats av en stor osäkerhet i omvärlden. Trots det har Elanders hanterat situationen på ett bra sätt. År 2022 var koncernens resultatmässigt bästa år någonsin. Vidare redogjorde Magnus Nilsson även för de satsningar som gjorts samt det hållbarhetsarbete som görs inom koncernen.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

genom
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions