Investering & digitalisering skapar förutsättningar för innovation och ökat kundvärde

2015-12-22 12:15:11

InkjetGermany15

Artikel publicerad i Marknadscheferna nr 3 – 2015.

Elanders ser genom sin globala verksamhet en tydlig trend mot en ökad efterfrågan på digitalt producerade trycksaker. Globaliseringen och digitaliseringen fortsätter att driva på teknikskiftet i den grafiska branschen. Med rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala distributionskanaler skapas det nya innovativa lösningar vilka kommer att skapa mervärde för kunderna.

DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAR på vilket sätt värde skapas för kunderna. Digitalisering är inte enbart ny teknik utan omfattar även ökad kunskap om kundens behov, ökad produktivitet och nya affärsmodeller.

Kombinationen av digitala system och digitala trycktekniker ger företag möjlighet att samla in, hantera och analysera stora datamängder vilket kommer skapa en ny form av flexibilitet och individ anpassning för trycksaker.

Förflyttningen mot digitala distributionskanaler för informationsspridning fortsätter men många bedömer att tryckt media även i framtiden kommer att utgöra ett viktigt media. Studier visar att trycksaken fortsatt upplevs som trovärdig och att det fysiska materialvalet kan förmedla en unik känsla hos mottagaren. 

Digitaliseringen påverkar hela tryckeribranschen och den digitala tryckeritekniken blir allt viktigare för att kunna skapa ökat kundvärde. Elanders ser genom sin globala tryckeriverksamhet en ökad efterfrågan på innovativa lösningar där trycksaken blir allt mer individualisera och situationsanpassad.

– Våra kunder har börjat ställa ökade krav på flexibilitet och innovativ förmåga för att bidra till att trycksaken utgör en fortsatt viktig distributionskanal i deras verksamhet, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB. 

FÖR ATT KUNNA följa med kunderna i deras digitalisering måste tryckeriföretagen i framtiden förnya både sin tryckteknik och hur de kommunicerar och integrera med kundernas informationssystem.

Elanders har under de senaste åren utökat sin produktionskapacitet i Europa genom investeringar i främst digital tryckteknik, både svartvitt och färg, och även ny teknologi i form av Inkjet. Investeringarna har genomförts för att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar som ger ökad flexibilitet, högre hastighet, förbättrad kvalitet och ökad automatisering av produktionsflödena.

Industrikunder utgör basen i Elanders tryckverksamhet och inom detta segment framträder en tydlig trend mot att kunderna över tid vill minska omfånget i trycksaken, öka varianter av trycksaker med kortare serier, finna nya distributionskanaler, individ- och situationsanpassa trycksaken samt minska kostnaderna för trycksaken i sig, men även lagerkostnaderna genom just-in-time (JIT) leveranser och print-on-demand (PoD) lösningar för eftermarknaden. Detta gäller både för användarmanualer och marknadsmaterial.

För en av världens största biltillverkare producerar Elanders cirka 1 000 olika varianter av trycksaker som skall finnas tillgängliga som JIT-leveranser i fabriken inom tre veckor vid en lansering av en ny bilmodell. I tillägg till detta kräver denna kund och flera andra kunder att trycksaken skall levereras i sekvens, det vill säga exakt i den ordning som bilarna tillverkas, vilket innebär att varje enskild manual är en unik order. För att detta skall vara möjligt krävs en hög grad av automatisering av arbetsflödet.

TEKNIKUTVECKLINGEN MÖJLIGGÖR ATT marknadsföringen kan bli mer riktad och effektiv genom att information om kunderna används för att stärka relationen med kunderna och genom att använda både analog och digital kommunikation.

En viktig bas och förutsättning för detta är att man använder samma produktinformation på flera språk till webbsidor, appar samt trycksaken och att när en uppdatering görs måste ändringen ske på alla ställen automatiskt. Detta kräver ett väl fungerande systemstöd.

I dag har Elanders många kunder som använder sin information om sina kunder för att kommunicera på ett mer individualiserat och personligt sätt samt utforma unika erbjudanden till enskilda kunder.

Det är variabeltryck och digitaltryckteknik som gör det möjligt att trycka flera olika versioner av samma trycksak, på flera olika språk, eller manualer för snarlika produkter. Med hjälp av variabeltryck kan personligt och individanpassat marknadsmaterial produceras.

Många av Elanders kunder uppskattar de möjligheter som digitaltryck medför i form av ökad flexilbilitet, individanpassning, unika produkter och trycksaken inte alltid är en statisk trycksak. – Idag finns det mycket stora möjligheter att på ett effektivt och effektfullt sätt anpassa trycksakens utformning och därmed öka nyttan av den samma, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

DIGITALISERINGEN OCH TEKNIKSKIFTET fortsätter inom tryckeribranschen. Sammanfattningsvis kommer rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala system skapa nya innovativa lösningar och trycksaker vilka kommer att skapa ökat värde för kunderna.

Elanders tre affärsområden
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS – Effektiv hantering av globala produkt-, komponent- och serviceflöden med mycket korta ledtider med en omfattande statistikrapportering tillbaka till kunderna.

Kunder: Främst inom mjukvaru- och elektronikindustrin.
Andel av omsättning 2014: 40%.
Andel av rörelseresultat 2014: 54%.
Antal anställda 2014: 1 506.

PRINT & PACKAGING SOLUTIONS – Kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov av tryckt material och förpackningar på såväl lokal som global bas.

Kunder: Främst inom tillverkningsindustrin såsom fordon, vitvaror, verktyg etc.
Andel av omsättning 2014: 53%.
Andel av rörelseresultat 2014: 35%.
Antal anställda 2014: 1 762. 

E-COMMERCE SOLUTIONS – Avancerade e-handelsplattformar där kunderna kan skräddarsy sin fotoprodukt. Har de egna varumärkena fotokasten och myphotobook.

Kunder: Främst försäljning till konsumenter eller företag som marknadsför motsvarande tjänster under eget varumärke.
Andel av omsättning 2014: 7%.
Andel av rörelseresultat 2014: 12%
Antal anställda 2014: 81.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions