Industrial – Värmeprodukter

Att sälja radiatorer och värmepumpar är en verksamhet med komplex logistik av otympligt gods på en B2B- och B2C-marknad som kräver extremt korta ledtider. Tidigare hade ett större företag i branschen 52 servicecenter spridda över Tyskland för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan, vilket är en tidskrävande och kostsam hantering.

Det stora antalet av geografiskt skilda enheter hade ofta också ett begränsat sortiment. Efter en djupgående analys konsoliderades logistikverksamheten till sex platser och LGI tog över driften. I dag levereras samtliga produkter och komponenter till kontraktskunder i hela Tyskland inom loppet av 24 timmar.

En av LGI:s kunder är en ledande internationell aktör inom värmeprodukter och varmvattenberedare. LGI hanterar sedan 2007 all lager- och logistikverksamhet för företagets försäljning i Tyskland. I samband med att LGI tog över driften omstrukturerades även verksamheten i grunden. 52 servicecentraler blev till sex lokala och ett regionalt distributionscenter. Omstruktureringen gav stora synergieffekter med lägre kostnader och kortare ledtider som följd. Produkterna tas emot, lagerhålls, levereras och exporteras, och LGI hanterar även returservice. LGI har en nära och kontinuerlig kommunikation med företaget som tar emot ordrar och vidarebefordrar dem till LGI. Beställningar tas emot fram till klockan 10 på kvällen för leverans nästföljande dag.

En stor utmaning är att produkter inom termoteknik omfattar allt från mycket små föremål till stora och otympliga delar såsom värmepumpar som väger hundratals kilo eller flera meter långa metallrör. Den stora variationen i godset kräver olika sorters infrastruktur, både i lagerverksamheten och vid leveranser. Hanteringen kräver också stor flexibilitet i både personal och lagerutrymme då branschen är säsongsbetonad, med högsäsong för reservdelar under senhösten. Tack vare LGI:s storlek kan kunden erbjudas den stora flexibilitet som krävs. LGI levererar i genomsnitt 17 000 beställningar varje dag från de sex distributionscentralerna som sammanlagt utgörs av 100 000 kvadratmeter, en yta motsvarande drygt 14 fotbollsplaner. Dagens kostnadseffektivitet, flexibilitet och 24-timmars leveransgaranti ger kunden en väsentlig fördel gentemot sina konkurrenter.

Industrial Infographic-SE

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions