Apportemission 2012

Sammanfattning

  • Elanders AB (publ) ingick den 9 mars 2012 en överenskommelse med aktieägarna i de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH varigenom Elanders förvärvar samtliga aktier i bolagen. Förvärven ska ske genom en nyemission (apportemission) av 3 200 000 nya B-aktier i Elanders till säljarna.
  • Årsstämman den 3 maj 2012 godkände det av styrelsen lämnade förslaget till nyemission.

Länkar

Årsstämma 2012

Pressmeddelanden

2012-05-31 Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)
2012-05-09 Offentliggörande av prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Elanders AB (publ)
2012-05-03 Rapport från årsstämman 2012
2012-03-28 Välkommen till Elanders årsstämma 2012
2012-03-12 Elanders genomför strategiska förvärv i Tyskland inom e-handel och web-to-business

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions