Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt. Det sociala ansvaret omfattar bland annat att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden och motverka korruption.

Comp-governance

Affärsetik, ansvar och moral är kärnvärden för Elanders och en central del i hållbarhetsstrategin. I det ingår bland annat att verka för och stödja de samhällen där Elanders är aktiv och att främja hållbar handel. Förhoppningen är att det i förlängningen ska leda till ett mer hållbart Elanders och ett bättre samhälle omkring bolaget. Detta genomsyrar hela styrningen av koncernen samtidigt som hänsyn hela tiden behöver tas till de risker och möjligheter som finns.

De policies som finns inom koncernen, såsom Code of Conduct och Anti-Corruption, Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Policy, utgör riktlinjer och regelverk för hur Elanders ska förhålla sig till sina medarbetare, kunder, leverantörer och hela det samhälle som bolaget är verksamt i.

Elanders uppförandekod och antikorruptionspolicy omfattar samtliga medarbetare och innehåller riktlinjer och regelverk för hur Elanders medarbetare ska förhålla sig till andra medarbetare, kunder, leverantörer och hela det samhälle som vi verkar i. All verksamhet inom Elanders ska bedrivas socialt ansvarsfullt och etiskt. Det sociala ansvaret omfattar bland annat att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden och motverka korruption

Elanders uppförandekod omfattar även leverantörer och affärspartners för att säkerställa att uppförandekoden genomsyrar alla led i värdekedjan. Uppförandekoden baseras på internationella principer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions