Elanders hållbarhetsarbete

Elanders hållbarhetsarbete spänner över hela koncernens affärsmodell och genomsyrar verksamheten i alla led. Elanders ser hållbarhet både som en ansvarsfråga och en affärsmöjlighet som kan skapa värde och förbättra lönsamheten.

Elanders från ett ESG-perspektiv
Elanders har valt att strukturera både sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsredovisning utifrån ett ESG-perspektiv (Environment, Social och Governance). ESG står för Environment (miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (styrning). Genom att använda detta perspektiv upplever Elanders att kommunikationen blir tydligare mot bolagets olika intressentgrupper, såsom kunder, leverantörer, personal samt aktieägare.

För mer detaljerad information om Elanders ESG-ramverk, var vänlig se Elanders års- och hållbarhetsredovisning.

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs mer

Strategi och mål

23-Strategy-icon

Strategi och mål

Som en global aktör är det Elanders medborgerliga ansvar att aktivt arbeta med och ta ansvar för sociala, etiska och miljörelaterade frågor.

Läs mer

Rapportering

23-Reporting-icon

Rapportering

Utöver ESG fortsätter Elanders att använda FN:s globala mål för hållbar utveckling som vägledning för att identifiera verksamhetens påverkan.

Läs mer

Engagemang

23-Engagement-icon

Engagemang

Tre partnerskap som Elanders är engagerade i på koncernnivå.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions