Hållbarhet – En integrerad del i Elanders verksamhet och strategi

Elanders hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål och fokusområdena Miljö och klimat, Medarbetare, Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter samt Etik och antikorruption. Hållbarhet är en integrerad del i Elanders verksamhet och strategi och Elanders ser det som både en ansvarsfråga och affärsmöjlighet, som kan ge stora möjligheter att skapa värde och förbättra lönsamheten.

Under 2021 har medarbetares hälsa och säkerhet fortsatt varit i särskilt fokus mot bakgrund av den rådande pandemin. Samtidigt har fortsatta satsningar skett inom hållbarhet genom bland annat rekryteringen av Nathalie Bödtker-Lund som hållbarhetschef och förvärvet av ReuseIT inom Life Cycle Management.

För ytterligare information, se Elanders hållbarhetsrapport 2021.

Våra fokusområden inom hållbarhet

Elanders har identifierat fyra huvudsakliga fokusområden inom hållbarhetsområdet som är relevanta för verksamheten och bolagets intressenter.

 • Miljö och klimat
 • Medarbetare
 • Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
 • Etik och anti-korruption

Mer information hittas nedan.

Miljö och klimat

Historiskt har Elanders verksamhet i huvudsak gett upphov till direkt miljöpåverkan genom buller och utsläpp av lösningsmedel. I och med förvärvet av LGI år 2016 har Elanders en lastbilsflotta om cirka 280 lastbilar med trailers. Denna lastbilsflotta har en direkt miljöpåverkan från de transporter som utförs för kundernas räkning. Omfattningen som dessa lastbilar används är till stor del utanför Elanders kontroll, då det är kundernas volymer som avgör hur mycket lastbilsflottan används. Transporterna bidrar till ökade bullernivåer, förorening av luft, försurning, övergödning och förstärkt växthuseffekt.

En annan del av Elanders klimatpåverkan kommer från energianvändning. I koncernens olika anläggningar förbrukas energi framför allt för tillverkning, uppvärmning, belysning och kylning.

Det här gör Elanders
Elanders arbetar för att minska den negativa påverkan på miljö och klimat och lägger stor vikt vid att strikt följa lagkraven på miljöområdet.

Elanders arbetar även för att se till att köra så miljövänligt som möjligt, använda så kostnadseffektiva och energieffektiva transportlösningar som möjligt samt att optimera kundernas transporter. Elanders utvärderar också ellastbilar som en potentiell transportlösning.

Elanders arbetar även kontinuerligt för att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar el i verksamheterna.

Följande områden har bedömts som väsentliga för Elanders miljöarbete:

 • Material
 • Energiförbrukning
 • Utsläpp

Följande nyckeltal har identifierats inom området:

 • Andel förnybar el
 • Utsläpp från transportverksamheten

Läs mer om hur Elanders bidrar till målen här.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Medarbetare

Elanders har 7 019 anställda i ett 20-tal länder. Att aktivt arbeta med medarbetarfrågan är absolut grundläggande då medarbetare som mår bra och är motiverade bidrar till koncernens utveckling och framgång på alla plan.

Det här gör Elanders
Arbetet kring medarbetare styrs utifrån koncernens uppförandekod. Respektive bolag ansvarar för att skapa sina egna rutiner och riktlinjer för att säkerställa att koden följs. Utbildning av medarbetare sker kontinuerligt för att säkerställa medvetenhet om koncernens gemensamma värderingar. Central uppföljning sker vartannat år och kontinuerligt av varje enskilt bolag inom koncernen för att säkerställa att uppförandekoden och antikorruptionspolicyn har kommunicerats till samtliga medarbetare.

Följande områden har bedömts som väsentliga för Elanders arbete kring medarbetarna:

 • Gemensamma värderingar
 • Hälsa och säkerhet
 • Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Följande nyckeltal har identifierats inom området:

 • Personalomsättning
 • Sjukfrånvaro
 • Könsfördelning

Läs mer om hur Elanders bidrar till målen här.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter

Då Elanders verksamhet bedrivs globalt på flertalet kontinenter blir frågan kring sociala förhållanden och mänskliga rättigheter grundläggande att arbeta med. Att säkerställa att rättvisa arbetsvillkor tillämpas i samtliga led är en självklarhet, men kräver fullt fokus och uppföljning. Som en globalt aktiv och inflytelserik koncern vill Elanders vara bland de bästa när det gäller socialt ansvar och företagsengagemang på alla områden där företaget är involverat.

Det här gör Elanders
Elanders arbete kring sociala förhållanden och mänskliga rättigheter har sin utgångspunkt i koncernens uppförandekod. När det gäller socialt ansvar och engagemang vill Elanders vara bland de bästa och respektive bolag uppmuntras att stötta och engagera sig i såväl globala som regionala och/eller lokala projekt där de bedömer att deras bidrag kan göra skillnad.

Följande områden har bedömts som väsentliga för Elanders arbete inom sociala förhållanden och mänskliga rättigheter:

 • Socialt ansvar
 • Rättvisa villkor

Läs mer om hur Elanders bidrar till målen här.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Etik och anti-korruption

Ett etiskt och transparent förhållningssätt är grundläggande för Elanders för att minska risken för intressekonflikter samt ha en lönsam och hållbar verksamhet med ett starkt varumärke.

Det här gör Elanders
Elanders följer alla tillämpliga lagar och regler, både lokalt och internationellt. Elanders har en antikorruptionspolicy som omfattar samtliga anställda, styrelse och övriga personer som agerar i Elanders namn.

Följande områden har bedömts väsentliga för Elanders arbete inom etik och antikorruption:

 • Policyer och utbildning

Elanders har nolltolerans för alla typer av korruption och mutor. Antalet incidenter rörande korruption är därmed ett viktigt nyckeltal att följa upp och måltalet är noll.

Läs mer om hur Elanders bidrar till målen här.

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions