Miljö

Världen och samhället kantas idag av kriser och utmaningar kopplade till klimatförändringar och andra miljöproblem. Dessa utmaningar kräver robusta helhetslösningar för att driva på omställningen till en balanserad livsmiljö som uppfyller de internationella klimat- och miljömålen. Här har logistiksektorn och Elanders en viktig roll. 

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund. Ett större ansvar tas nu som värdekedjeaktör för att möta såväl kunders som omvärldens förväntningar på transparent rapportering och ambitiösa klimatmål och insatser.

Comp-miljo

Växthusgasutsläpp
Som leverantör av end-to-end-lösningar har Elanders en unik position att driva förändringar genom hela värdekedjan. På vägen skapas möjligheter inte minst för Elanders kunder att minska sina utsläpp. Under 2022 har koncernen höjt ambitionen när det gäller att kontrollera och minska utsläppen och delta i utvecklingen av motståndskraftiga och långsiktigt hållbara globala logistikkedjor.

En rad viktiga framsteg har skett inom Elanders. I linje med omvärldsutvecklingen har koncernen satt upp ambitiösa klimatmål som speglar intressenternas förväntningar. Under 2022 har målet varit full genomlysning av de direkta och indirekta utsläppen som sker inom ramen för Elanders egna verksamheter (scope 1 och 2). Utöver det har koncernen axlat sitt ansvar som global aktör och initierat ett långsiktigt arbete för att kartlägga och reducera sina värdekedjeutsläpp. I början på 2023 offentliggjordes koncernens klimatmål.

Under 2023 kommer kartläggningen att fortsätta av hela koncernens värdekedjeutsläpp (scope 3) samtidigt som åtgärdsplaner för utsläppsminskningen kommer att tas fram. Ambitionen är att verksamhetens totala CO2e-utsläpp ska kunna presenteras efter att kartläggningen har genomförts. De nu satta klimatmålen är i linje med målen för flera av koncernens allra största kunder.

Material och avfall
I Elanders ambitioner att motverka klimatförändringar genom minskade utsläpp och övergång till förnybar energi är resursanvändning en viktig komponent. Övergripande i koncernen eftersträvas materialeffektivitet och förbättrad avfallshantering. Med det följer mer cirkulära och hållbara flöden av resurser, samtidigt som nya kostnadsbesparingar hittas.

Material
Elanders är huvudsakligen en tjänsteleverantör och materialinköpen inom koncernens verksamheter är inte särskilt omfattande. Inom affärsområdet Supply Chain Solutions förbrukas främst förpacknings- och pallmaterial som används för lagring, paketering, hantering och distribution. Inom Print & Packaging Solutions förbrukas bland annat papper och tryckfärg för trycksakerna som produceras åt kunderna.

Elanders har för närvarande inga absoluta mål vad gäller materialförbrukning och resurseffektivitet, men förbättrar nu datakvaliteten inom detta område för att kunna redovisa nyckeltal för resursanvändningen inom koncernen. Parallellt ses värdekedjeutsläppen över gällande förbrukningsmaterial och inköpt utrustning som ett viktigt steg för att identifiera den indirekta påverkan och skapa hållbara flöden i alla led.

Avfall
Sett till volym genereras den största delen av koncernens avfall inom affärsområdet Print & Packaging Solutions och utgörs främst av papper och kartong. En mindre andel farligt avfall uppstår också hänförligt till uttjänt elektronik samt spillrester avseende alkohol och andra lösningsmedel. De sistnämnda används främst för rengöring av tryckpressar och tryckplåtar. Lokalt inom koncernen pågår insatser för att öka andelen avfall som återvinns, men även förebyggande åtgärder för att förbättra resurseffektiviteten och öka andelen hållbara materialval genom certifieringar såsom FSC© (Forest Stewardship Council), Svanen och CGP (Certifierad grafisk produktion).

Elanders avser att öka transparensen i verksamheternas avfallshantering och har som en pilot samlat in avfallsdata under 2021–2022. Under 2023 följs data upp för att stärka översynen och identifiera koncernövergripande åtgärder.

Road map

tidslinje-23-sv-01

(Klicka på bilden för att förstora.)

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions