Miljö

Världen och samhället kantas idag av kriser och utmaningar kopplade till klimatförändringar och andra miljöproblem. Dessa utmaningar kräver robusta helhetslösningar för att driva på omställningen till en balanserad livsmiljö som uppfyller de internationella klimat- och miljömålen. Här har logistiksektorn och Elanders en viktig roll. 

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund. Ett större ansvar tas nu som värdekedjeaktör för att möta såväl kunders som omvärldens förväntningar på transparent rapportering och ambitiösa klimatmål och insatser.

Comp-miljo

Växthusgasutsläpp
Som leverantör av end-to-end-lösningar har Elanders en unik position att driva förändringar genom hela värdekedjan. På vägen skapas möjligheter inte minst för Elanders kunder att minska sina utsläpp. Under 2022 har koncernen höjt ambitionen när det gäller att kontrollera och minska utsläppen och delta i utvecklingen av motståndskraftiga och långsiktigt hållbara globala logistikkedjor.

En rad viktiga framsteg har skett inom Elanders. I linje med omvärldsutvecklingen har koncernen satt upp ambitiösa klimatmål som speglar intressenternas förväntningar. Under 2022 har målet varit full genomlysning av de direkta och indirekta utsläppen som sker inom ramen för Elanders egna verksamheter (scope 1 och 2). Utöver det har koncernen axlat sitt ansvar som global aktör och initierat ett långsiktigt arbete för att kartlägga och reducera sina värdekedjeutsläpp. I början på 2023 offentliggjordes koncernens klimatmål.

Under 2023 kommer kartläggningen att fortsätta av hela koncernens värdekedjeutsläpp (scope 3) samtidigt som åtgärdsplaner för utsläppsminskningen kommer att tas fram. Ambitionen är att verksamhetens totala CO2e-utsläpp ska kunna presenteras efter att kartläggningen har genomförts. De nu satta klimatmålen är i linje med målen för flera av koncernens allra största kunder.

Material och avfall
I Elanders ambitioner att motverka klimatförändringar genom minskade utsläpp och övergång till förnybar energi är resursanvändning en viktig komponent. Övergripande i koncernen eftersträvas materialeffektivitet och förbättrad avfallshantering. Med det följer mer cirkulära och hållbara flöden av resurser, samtidigt som nya kostnadsbesparingar hittas.

Material
Elanders är huvudsakligen en tjänsteleverantör och materialinköpen inom koncernens verksamheter är inte särskilt omfattande. Inom affärsområdet Supply Chain Solutions förbrukas främst förpacknings- och pallmaterial som används för lagring, paketering, hantering och distribution. Inom Print & Packaging Solutions förbrukas bland annat papper och tryckfärg för trycksakerna som produceras åt kunderna.

Elanders har för närvarande inga absoluta mål vad gäller materialförbrukning och resurseffektivitet, men förbättrar nu datakvaliteten inom detta område för att kunna redovisa nyckeltal för resursanvändningen inom koncernen. Parallellt ses värdekedjeutsläppen över gällande förbrukningsmaterial och inköpt utrustning som ett viktigt steg för att identifiera den indirekta påverkan och skapa hållbara flöden i alla led.

Avfall
Sett till volym genereras den största delen av koncernens avfall inom affärsområdet Print & Packaging Solutions och utgörs främst av papper och kartong. En mindre andel farligt avfall uppstår också hänförligt till uttjänt elektronik samt spillrester avseende alkohol och andra lösningsmedel. De sistnämnda används främst för rengöring av tryckpressar och tryckplåtar. Lokalt inom koncernen pågår insatser för att öka andelen avfall som återvinns, men även förebyggande åtgärder för att förbättra resurseffektiviteten och öka andelen hållbara materialval genom certifieringar såsom FSC© (Forest Stewardship Council), Svanen och CGP (Certifierad grafisk produktion).

Elanders avser att öka transparensen i verksamheternas avfallshantering och har som en pilot samlat in avfallsdata under 2021–2022. Under 2023 följs data upp för att stärka översynen och identifiera koncernövergripande åtgärder.

Road map

tidslinje-23-sv-01

(Klicka på bilden för att förstora.)

Kontakta oss
Lisa Kolarby
Lisa Kolarby
Group Sustainability
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 18

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions