Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet. En hälsosam och trygg arbetsmiljö leder till välmående medarbetare som arbetar på ett säkert sätt. Utöver egenvärdet i att människor mår bra, så bidrar detta dessutom till samhället i stort.

Comp-social

Elanders dotterföretag Mentor Media samarbetar med Svenska
Handelskammaren i Singapore i ett mentorskapsprogram för utvalda
kvinnliga chefer. Kvinnorna deltar i ett sexmånaders ledarskapsutvecklingsprogram
tillsammans med företagsledare.

Hälsa och säkerhet
Elanders arbetsmiljöpolicy finns i koncernens uppförandekod där riktlinjer kring identifiering, hantering och förebyggande av potentiella säkerhetsrisker och nödsituationer beskrivs. Målet är att främja en god arbetsmiljö och minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdom.

Medarbetarrelationer
Elanders har som ambition att skapa attraktiva, inkluderande och hållbara arbetsmiljöer där medarbetare engageras, utvecklas och levererar resultat. Elanders tror på ett autentiskt ledarskap präglat av mod, engagemang och hållbarhet. Därför läggs stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra det systematiska arbetet med medarbetarnas arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetensutveckling.

Mångfald, rättvisa och inkludering
Elanders har utvecklats kraftigt de senaste åren. Stora förvärv har gett koncernen en ny sammansättning och en betydligt större geografisk spridning. Grundsynen förblir dock att långsiktig konkurrenskraft endast kan uppnås om arbetsplatsen präglas av mångfald, rättvisa och inkludering. Bland annat innebär det att alla medarbetare ska ha samma möjligheter att göra karriär.

Mänskliga rättigheter
Som en globalt verksam koncern vill Elanders vara bland de bästa när det gäller socialt ansvar och företagsengagemang på alla områden där företaget är involverat. Elanders har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) samt FN:s konvention om barns rättigheter.

Elanders värdegrund kring rättvisa villkor är fastställd i uppförandekoden och slår fast att koncernen ska verka för att skydda internationella mänskliga rättigheter. Uppförandekoden innehåller ett strikt förbud mot alla typer av tvångsarbete, människohandel och barnarbete. För Elanders är det en självklarhet att arbeta för barns rätt till utbildning och att skydda barn från ekonomiskt utnyttjande och farligt eller skadligt arbete.

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Miljö

23-Env-Milj-icon

Miljö

Elanders eftersträvar en minskad klimatpåverkan i sina egna verksamheter och i de lösningar som erbjuds till kund.

Läs mer

Socialt ansvar

23-Social-icon

Socialt ansvar

Medarbetarna är Elanders största tillgång och de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet.

Läs mer

Styrning

23-Governance-icon

Styrning

All verksamhet inom Elanders ska bedrivas på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions