Nyemission 2014

Årsstämman den 6 maj 2014 beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 125 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till att delfinansiera förvärvet av Mentor Media. Genom nyemissionen ges högst 3 788 332 nya aktier ut, varav högst 194 444 A-aktier och högst 3 593 888 B-aktier. Sex befintliga A- respektive B-aktier berättigar till teckning av en ny A- respektive B-aktie. Nyemissionen är garanterad i sin helhet av Carl Bennet AB.

Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 33 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 13 maj 2014. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 15 maj – 2 juni 2014.

Länkar

Årsstämma 2014
Elanders Rapporter

Pressmeddelanden

2014-06-30 Antal aktier och röster i Elanders
2014-06-09 Elanders nyemission om cirka 125 miljoner kronor fulltecknad
2014-05-09 Prospekt avseende Elanders nyemission offentliggjort
2014-05-06 Rapport från årsstämman 2014
2014-04-02 Kallelse till Elanders årsstämma 2014
2014-01-07 Elanders växer med 60 % via förvärv av globalt Supply Chain-bolag med stark närvaro i Asien

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions