Ordlista och definitioner

Här har vi samlat ekonomiska definitioner och specifika termer som är bra att känna till.

Andel riskbärande kapital
Riskbärande kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt totala tillgångar.

Direktavkastning
Utdelning i förhållande till genomsnittlig börskurs.

EBIT
Earnings before interest and taxes; rörelseresultat.

EBITA
Earnings before interest, taxes and amortization; rörelseresultat ökat med avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv.

EBITA justerad
Earnings before interest, taxes and amortization; rörelseresultat ökat med avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv justerat för engångsposter.

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier per bokslutsdagen.

FTE
Full time equivalents avser antal anställda omräknat till heltidstjänster.

Förädlingsgrad
Förädlingsvärdet i förhållande till nettoomsättningen.

Förädlingsvärde
Nettoomsättningen minus materialkostnader samt vidarefakturerade utlägg för köpta tjänster.

Genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnitt under perioden utestående aktier.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättningen i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Medelantal anställda
Antalet anställda vid varje månads utgång dividerat med antal månader.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus likvida medel.

Omsättningshastighet
Volym på börsen dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten, justerat för betald skatt och finansiella poster.

Operativt kassaflöde per aktie
Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

P/E-tal
Börskursen vid årets utgång i förhållande till vinst per aktie.

P/S-tal
Börskursen vid årets utgång i förhållande till nettoomsättning per aktie.

Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Riskbärande kapital
Eget kapital plus uppskjuten skatteskuld.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster; EBIT.

Rörelsens värde (Enterprise value)
Börsvärdet ökat med nettoskuld och eget kapital hänförligt till aktieägare utan bestämmande inflytande.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till redovisat eget kapital inklusive eget kapital hänförligt till aktieägare utan bestämmande inflytande.

Soliditet
Eget kapital inklusive eget kapital hänförligt till aktieägare utan bestämmande inflytande i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

After sales (eftermarknadsservice)
Tillhandahållande av tjänster, support och reservdelar efter att ha gjort en första försäljning. Detta sker till exempel i tillhandahållandet av produkter som kräver uppgradering etc.

Business-to-business (B2B)
Omsättning av varor och tjänster mellan företag, till exempel mellan en tillverkare och en grossist, eller mellan en grossist och en detaljist.

Business-to-consumer (B2C)
Omsättning av varor och tjänster mellan ett företag och konsumenter.

Digitaltryck
Överföring av information till papper sker via en digital fil som skrivs ut i hög hastighet med hjälp av en skrivare (printer). Denna teknik är en förutsättning för print-on-demand och möjliggör snabba leveranser i små upplagor. För större upplagor är fortfarande offsettekniken mer effektiv.

E-commerce / e-handel
E-handel, även känd som elektronisk handel eller internethandel, avser köp och försäljning av varor eller tjänster med användning av internet inklusive överföring av pengar och data för att utföra dessa transaktioner.

End-to-end-lösning
Med en end-to-end-lösning avses en komplett lösning från en enda leverantör, där samtliga mellanhänder tas bort i en process för att optimera produktivitet och effektivitet.

Fulfillment
Direkt översatt från engelskan: fullbordan. Termen används för processen mellan produktion och distribution och kan innefatta, plockning från lager, konfigurering, streckkodsmärkning samt packning för slutanvändarändamål.

Just-in-time (JIT)
Fritt översatt ”exakt i tid”. Leveransprecision – att leverera exakt när behovet uppstår. Begreppet innebär även att kunden inte behöver lagerhålla sina produkter.

Kontraktslogistik
Kontraktslogistik är en affärsmodell inom ramen för supply chain manage­ment, och bygger på ett långsiktigt samarbete mellan en tillverkare eller återförsäljare av varor och en logistik­leverantör. Modellen regleras oftast av ett tjänsteavtal, innefattande en avsevärd affärsvolym och individuellt anpassad.

Life Cycle Management
Tjänster som utförs under hela eller delar av en produkts livscykel, från att produkten tillverkas till att den återvinns. Exempel på tjänster är leverans, hämtning, installation, utbildning, service, radering av data, uppdatering av mjukvara, renovering, vidareförsäljning eller återvinning. Tjänsten syftar till att maximera produktens livslängd och att optimera logistikflödet för att minska miljöpåverkan.

Offsettryck
Tryckmetod som innebär att färg och fuktvatten fördelas på tryckplåtar som sedan går emot en gummiduk. Denna tar upp färgen och överför den till papperet. Uttrycket offset kommer av att tryckplåten aldrig är i kontakt med papperet.

Omnikanaler
Ett integrerat sätt att hantera människors relationer med organisationer. Snarare än att arbeta parallellt, är kommunikationskanaler utformade för att samarbeta och bygga en sammanhängande, utvecklande upplevelse på olika kanaler. Tillvägagångssättet inkluderar kanaler som fysiska platser, vanliga webbsidor, sociala medier, mobilapplikationer och telefonkommunikation. Företag som använder omnikanaler ger sina kunder möjlighet att vara i kontakt med dem via flera kanaler samtidigt. När det pratas om omnikanaler rörande försäljning är det oftast handel via både butik och e-handel som avses.
Online print
En tjänst där trycksaker lätt kan beställas via ett webbaserat gränssnitt och användaren kan skapa sin egen unika design. Typiska produkter är visitkort, kataloger, böcker, fotoprodukter, nyhetsbrev, kalendrar och broschyrer.

Outsourcing
Företag eller organisationer väljer att lägga ut en aktivitet eller en process på extern part. Denna aktivitet eller process sägs då vara föremål för outsourcing.

Packaging
En produkt som är tillverkad för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

Renrum
Ett renrum är en miljö, där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs. Renrum har låga halter av miljöföroreningar som damm, luftburna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalieångor. Mer korrekt uttryckt har ett renrum en kontrollerad nivå av föroreningar som anges med antalet partiklar per kubikmeter vid en bestämd partikelstorlek. 

Supply chain
Flödet och hantering av varor och eller information från tillverkare till den slutliga kunden. Supply chain management kan beskrivas som planering, genomförande, kontroll och övervakning av aktiviteter med syftet att skapa värde, bygga en konkurrenskraftig infrastruktur med hjälp av globala logistiklösningar, synkronisering av utbud med efterfrågan och att mäta utförandet.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions