Bolagsstyrning i Elanders

Elanders är ett publikt, svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic inom segmentet Mid Cap. Elanders tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningen i Elanders syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god kommunikation gentemot bolagets samtliga intressenter.

Bolagsstyrningen i Elanders utgår ifrån lagar (främst aktiebolagslagen och redovisningsregelverket), bolagsordningen, NASDAQ OMX Stockholms emittentregelverk, interna riktlinjer och policies samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Elanderskoncernens styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt koncernledningen. Aktieägarna utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman).

För ytterligare information se Elanders bolagsstyrningsrapport 2022.

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör och tillförordnad hållbarhetsansvarig
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions