Bolagsordning

Bolagsordning för Elanders AB (publ)
Org. nr: 556008-1621

§ 1
Bolaget är ett publikt bolag med firma Elanders AB (publ).

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillhandahålla logistik- och produktionstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 90.000.000 kronor och högst 360.000.000 kronor.

§ 4
Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

Aktier skall uppdelas i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal motsvarande högst halva aktiekapitalet och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier tillhörande serie A skall medföra 10 röster och aktier tillhörande serie B skall medföra 1 röst.

§ 5
Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7
Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9
Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Göteborg.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut i fråga om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisor.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
 11. Val av valberedning.
 12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande  befattningshavare.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 11
En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 13.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Om en A-aktie har övergått till en ny ägare, som inte förut är A-aktieägare, har övriga A-aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).  Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress.  I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas. Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan.  Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas jämnt mellan de lösningsberättigade som framställt lösningsanspråk. Återstående aktier skall fördelas genom lottning verkställd av notarius publicus.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist skall avgöras av skiljemän. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§ 14
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier avser serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 15
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Antagen på bolagsstämman 2019-04-29

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions