Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Elanders högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält sitt deltagande till stämman inom angiven tid har rätt att delta i stämman. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen ges möjlighet att företrädas genom ombud. Vid bolagsstämma berättigar en A-aktie till tio röster och en B-aktie till en röst. A-aktierna och B-aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Elanders A-aktier omfattas av hembud enligt bolagsordningen.

Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elanders valberedning 2020 kan vända sig till valberedningen på e-mail: dmFsYmVyZWRuaW5nQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Att: Valberedningen, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Årsstämma 2020
Elanders AB:s årsstämma kommer att hållas den 28 april 2020, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Elanders styrelseordförande på email: YXJzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2020.

Senast uppdaterad 2019-10-21

Kontakta oss
Magnus Nilsson
Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions