Verkställande direktören

Verkställande direktören är tillika koncernchef samt ledamot av styrelsen och leder koncernens verksamhet.

Verkställande direktörens arbete styrs av aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag inklusive koden, bolagsordningen samt inom de ramar styrelsen fastslagit i bl a vd-instruktionen.

Verkställande direktören tecknar firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen samt tecknar firman i koncernens samtliga dotterföretag. Han ansvarar för att styrelsen förses med löpande rapportering av koncernens resultat och ställning samt underlag för de beslut som styrelsen har att fatta.

Verkställande direktören håller därutöver styrelsens ordförande löpande informerad om verksamheten. Vd-instruktioner finns utgivna för samtliga verkställande direktörer i koncernens dotterföretag. Dessa instruktioner innehåller ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och de ramar inom vilka verkställande direktören har att bedriva verksamheten.

Magnus Nilsson

Verkställande direktör och koncernchef.
f. 1966.
Anställd sedan 1999. Utbildning i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring. Verksam inom den grafiska industrin sedan 1987. Produktionschef Elanders i Ungern 2002. Verkställande direktör Elanders Berlings Skogs 2003–2005 och Elanders i Kina 2005–2009.
Aktieinnehav: 88 577 B-aktier.
Telefon: 031-750 07 50

Senast uppdaterad 2020-03-16

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions