Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompetens i och erfarenhet av ersättningsfrågor. Utskottet behandlar frågor avseende ersättningar till verkställande direktören samt ersättningsstruktur för chefer som rapporterar direkt till honom.

Beslut om ersättningar till övriga medarbetare i ledande ställningar i koncernen fattas på så sätt att medarbetarens ersättning bestäms av närmaste chef i samråd med dennes närmaste chef, även benämnd ”farfarsprincipen”.

Utskottet består av Carl Bennet, ordförande, Erik Gabrielson och Johan Stern.

Bolaget har inte ställt ut och ämnar inte ställa ut några optionsprogram eller liknande incitamentsprogram.

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Senast uppdaterad 2021-04-28

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions