Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av erfarenhet av och kompetens inom finansiell rapportering och intern kontroll.

Utskottet följer en arbetsordning som fastställts av styrelsen. Dess huvudsakliga uppgifter är att övervaka den interna kontrollen, rutinerna för finansiell rapportering, efterlevnad av därmed sammanhängande lagar och bestämmelser samt revisionen i koncernen.

Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas kvalifikationer och oberoendeställning. Revisionsutskottet rapporterar löpande sina iakttagelser till styrelsen och lämnar, när så är aktuellt, förslag till val av revisorer till valberedningen. Utskottet sammanträder minst tre gånger per år samt därutöver vid behov. Vid sammanträdena medverkar normalt revisorerna.

Revisionsutskottet består av Johan Stern, ordförande, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Cecilia Lager, Anne Lenerius och Caroline Sundewall.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions