Styrelsens ordförande

Styrelsens arbete leds och organiseras av dess ordförande. Styrelsens ordförande håller en löpande dialog med verkställande direktören samt ansvarar för att styrelsen fullgör sina uppgifter och att ledamöterna löpande får den information som behövs för att styrelsearbetet ska hålla hög kvalitet och bedrivas i enlighet med det regelverk som gäller för aktiemarknadsbolag.

Styrelsens ordförande ansvarar vidare för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att styrelsen och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen sker i enkätform och behandlar sammansättning, ersättning, styrelsematerial, administration, arbetssätt, mötenas innehåll, avrapportering från utskott och utbildning. Vidare företräder styrelsens ordförande bolaget i ägarfrågor och förmedlar synpunkter från ägarna inom styrelsen. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Carl Bennet har varit styrelsens ordförande sedan 1997.

Carl Bennet

Styrelsens ordförande.
f. 1951.
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.
Invald år: 1997.
Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Carl Bennet AB. Styrelseordförande Lifco AB. Vice styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef Getinge AB.
Aktieinnehav via bolag: 1 814 813 A-aktier och 15 903 596 B-aktier.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions