Valberedning

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen.

Styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen, vilket är en avvikelse från koden. Anledningen till detta är att det enligt Elanders mening ter sig naturligt att den röstmässigt störste ägaren är ordförande i valberedningen eftersom denne likväl torde ha ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Styrelsens ordförande kommer att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av styrelsens ordförande, en företrädare för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2021. Styrelsens ordförande kan, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om även en representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses.

I det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en företrädare i valberedningen kommer rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elanders valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: dmFsYmVyZWRuaW5nQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Att: Valberedningen, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions