Valberedning

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen.

Styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen, vilket är en avvikelse från koden. Anledningen till detta är att det enligt Elanders mening ter sig naturligt att den röstmässigt störste ägaren är ordförande i valberedningen eftersom denne likväl torde ha ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 28 april 2021 har följande sammansättning:

Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder
Fredrik Carlsson, Svolder

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elanders valberedning 2021 kan vända sig till valberedningen på e-mail: dmFsYmVyZWRuaW5nQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Att: Valberedningen, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Senast uppdaterad 2020-10-23

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions