En global strategisk partner för stärkt konkurrenskraft

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management.

Tillsammans med kunderna ska Elanders utveckla deras affär och stärka deras konkurrenskraft. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom de två affärsområdena Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Affärsidé
Elanders ska vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders sina kunder att optimera deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Målet är att vara ledande på globala helhetslösningar inom supply chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, där hållbarhet är i fokus. Strategin är att verka inom nischer på respektive marknadsområde där koncernen kan ta en marknadsledande position. För att kunna uppnå de långsiktiga finansiella målen, och uthålligt generera en värdeökning och ökad avkastning till aktieägarna år efter år, utvecklar Elanders kontinuerligt sitt erbjudande mot kunderna. Med nya och förbättrade tjänster, integrerade helhetslösningar och implementering av innovativ teknik skapas det goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling samt ett ökat aktieägarvärde.

Utveckla lokala kunder till globala kunder
Elanders expanderar och utvecklas med sina kunder. De globala uppdragen växer ofta fram genom att goda relationer skapas när lokala behov tillgodoses och optimeras genom bra lösningar, som därefter implementeras globalt hos kunderna. För att öka försäljningen av sådana lösningar arbetar Elanders systematiskt med att utveckla den befintliga kundbasen inom varje segment och fånga upp lokala kunder med globala behov. I vissa fall kan kunderna även ha lokala behov i andra länder som Elanders kan tillgodose och på så sätt kan samarbetet med kunderna utvidgas och relationen fördjupas.

Verksamhetsoptimering
Elanders har verksamhet över stora delar av världen. Det är en viktig framgångsfaktor för att kunna tillgodose kundernas behov på bästa möjliga sätt. Kapacitetsutnyttjandet i koncernens olika enheter optimeras löpande genom en kontinuerlig mätning av tillgänglig kapacitet inom koncernen. För att säkerställa att allokeringen av affärer och produktion sker på ett optimalt sätt görs det löpande uppföljning av faktiskt utfall tillsammans med organisatoriska anpassningar.

Förvärv för expansion
Utöver arbetet med att utveckla den befintliga affären vill Elanders fortsätta att förvärva nya verksamheter som har potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen och komplettera det integrerade erbjudandet. Förvärv är framför allt prioriterat inom områden där Elanders kan bredda eller komplettera erbjudandet, och om möjligt tillföra ytterligare nischkompetenser, såsom till exempel inom Life Cycle Management, där Elanders aktivt kan bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det är även av intresse att få tillgång till nya geografiska marknader eller kundsegment.

Finansiella mål
I samband med årsskiftet 2019/20 tog Elanders fram nya långsiktiga finansiella mål med anledning av att införandet av IFRS 16 påverkade beräkningen av tidigare finansiella mål. De nya målen är följande:

  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 2,5
  • Genomsnittlig omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent

De nya målen ska vara möjliga att uppfylla inom ett antal år.

Senast uppdaterad 2021-03-30

Koncernen

Koncernen

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Solutions

Solutions

Elanders verksamhet bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions