En global strategisk partner

Vi bidrar till att utveckla våra kunders affär och stärka deras konkurrenskraft. Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management och print & packaging med ett integrerat erbjudande i världsklass.

För att uppnå våra långsiktiga finansiella mål och leverera ökad avkastning för aktieägarna utvecklar vi kontinuerligt vårt erbjudande mot kunderna. Med nya och förbättrade tjänster, integrerade helhetslösningar och implementering av innovativ teknik skapar vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling samt ett ökat aktieägarvärde.

Senast uppdaterad 2019-04-25

Elanders ska vara en global, strategisk och långsiktig partner för kunderna i deras arbete att effektivisera och utveckla sina affärskritiska processer.

Utveckla lokala kunder med globala behov till globala kunder
Elanders expanderar och utvecklas med sina kunder. De globala uppdragen växer ofta fram genom att goda relationer skapas när lokala behov tillgodoses genom bra lösningar, som därefter implementeras globalt hos kunderna. För att öka försäljningen av sådana lösningar ska Elanders arbeta systematiskt med att utveckla den befintliga kundbasen inom varje segment och fånga upp lokala kunder med globala behov. Koncernens kunder kan även ha lokala behov som ska identifieras och utvecklas för att öka den lokala leveransen.

Verksamhetsoptimering
Elanders har verksamhet och kontor i många delar av världen. En viktig framgångsfaktor är att optimera kapacitetsutnyttjandet i koncernens olika enheter. Detta uppnås genom kontinuerlig mätning av tillgänglig kapacitet, uppföljning av faktiskt utfall, en flexibel prissättning och att kontinuerligt genomföra organisatoriska anpassningar.

Förvärv som leder till expansion
Utöver arbetet med att utveckla den befintliga affären ska Elanders fortsätta att förvärva nya verksamheter som har potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen och komplettera det integrerade erbjudandet. Förvärv är framför allt prioriterat inom supply chain för att bredda eller komplettera erbjudandet, och om möjligt tillföra Elanders ytterligare nischkompetenser. Det är även av intresse att få tillgång till nya geografiska marknader eller kundsegment.

  • Omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital om minst 10 procent
  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 3

Med EBITA avses rörelseresultat justerat för avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv. Målet för kvoten av nettoskuld / EBITDA om 3 kan tillfälligt överskridas vid större förvärv.

Koncernen

Koncernen

Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Solutions

Solutions

Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions