Långsiktig lönsamhet i en ny era

Elanders övergripande mål är att vara ledande på globala lösningar inom supply chain management i en uppkopplad och hållbar värld.

Elanders har ett särskilt fokus på avancerade logistiklösningar med ett stort inslag av värdeadderande tjänster. I samarbete med sina kunder utvecklar Elanders deras affär, stärker deras konkurrenskraft och gör försörjningskedjan mer uthållig. En optimal hantering av försörjningskedjan innebär lägre resursförbrukning inom transporter, tillverkning och lagerhållning. Det gör kunderna både mer kostnadseffektiva och hållbara.

Affärsidé
Elanders vill vara en global och strategisk partner för kunderna i deras affärskritiska processer. Målet för Elanders är att vara ledande på globala helhetslösningar inom supply chain management och vara bäst på att tillgodose kundernas krav på effektivitet och leverans, med hållbarhet i fokus. Med integrerade och kundanpassade lösningar för hantering av hela eller delar av kundernas försörjningskedja hjälper Elanders sina kunder med deras affärskritiska processer, både lokalt och globalt. Samtidigt minskas kundernas klimatavtryck genom att både material- och produktflöden optimeras.

Långsiktiga finansiella mål
För att kunna uppnå de långsiktiga finansiella målen, och uthålligt generera en värdeökning och ökad avkastning till aktieägarna år efter år, utvecklar Elanders kontinuerligt sitt erbjudande mot kunderna. Med en hållbar affärsmodell, nya och kontinuerligt förbättrade tjänster i kombination med innovativ teknik skapas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling samt ett ökat aktieägarvärde.

I samband med årsskiftet 2019/20 tog Elanders fram nya långsiktiga finansiella mål med anledning av att införandet av IFRS 16 påverkade beräkningen av tidigare finansiella mål. De nya målen är följande:

  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 2,5
  • Genomsnittlig omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent

De nya målen ska vara möjliga att uppfylla inom ett antal år.

Fokus på fyra tillväxtområden
Elanders eftersträvar en balanserad mix av kunder. Kunder som har en hög tillväxtpotential, men samtidigt en lägre påverkan från konjunkturcykler. Elanders har identifierat fyra områden där det finns en tydlig underliggande tillväxt; e-handel, Life Cycle Management, outsourcing av logistiktjänster samt online print. Inom dessa fyra områden vill Elanders fortsätta att växa.

Från lokala till globala kunder samt förvärv
Elanders utvecklas också med sina kunder. Globala uppdrag växer ofta fram via de goda relationer som skapas när lokala behov tillgodoses och optimeras genom bra lösningar, som därefter implementeras globalt hos kunderna. I takt med att koncernen växer går det i allt högre grad att tillgodose kunders behov på fler geografiska marknader, vilket fördjupar kundrelationen.

Förutom att utveckla den befintliga affären vill Elanders även fortsätta att förvärva nya verksamheter som har potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen och komplettera det befintliga erbjudandet. Ett viktigt kriterium vid förvärv är att få tillgång till nya, alternativt vidareutveckla existerande, geografiska marknader eller kundsegment. Det är framför allt förvärv inom de fyra ovan nämnda tillväxtområdena som prioriteras i Elanders förvärvsstrategi. Förvärv inom dessa områden ska hjälpa koncernen att växa och samtidigt förbättra lönsamheten. Målet är att förvärven alltid ska bredda eller komplettera erbjudandet, och om möjligt tillföra ytterligare nischkompetenser, till exempel inom Life Cycle Management där Elanders aktivt kan bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Senast uppdaterad 2022-03-18

Koncernen

Koncernen

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Solutions

Solutions

Elanders verksamhet bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Våra dotterbolag finns i hela världen. Vart och ett av dem har sin egen specialitet och inriktning. Oavsett vem av dem du väljer så får du alltid tillgång till allt det som Elanderskoncernen gemensamt kan erbjuda.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions