Antal aktier och röster i Elanders

2014-06-30 08:02:09

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-06-30

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 26 518 314 aktier i bolaget, varav 1 361 110 A-aktier och 25 157 204 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 38 768 304 röster.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl. 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions