Antal aktier och röster i Elanders AB (publ)

2012-05-31 08:31:59

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-31

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 22 729 998 aktier i bolaget, varav 1 166 666 A-aktier och 21 563 332 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 33 229 992 röster.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012 kl 08.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions