Antal aktier och röster i Elanders

2016-11-30 08:31:12

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-30

Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 357 751 aktier i bolaget, varav 1 814 813 A-aktier och 33 542 938 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 08.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions