Bokslutskommuniké 2012

2013-01-28 12:47:38

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-01-28

Januari-december

 • Omsättningen ökade med 5 % och uppgick till 1 924 (1 839) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 119 (110) Mkr och påverkades positivt av engångsposter netto uppgående till 15 (25) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 93 (80) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 41 % om engångsposter exkluderas.
 • Nettoresultatet uppgick till 45 (60) Mkr eller 2,05 (3,09) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en skattekostnad om -22 Mkr hänförlig till omvärdering av uppskjuten skattefordran med anledning av sänkt bolagsskattesats i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 67 (93) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -126 (-10) Mkr.
 • I december genomfördes ett för Elanders strategiskt viktigt förvärv i USA, Midland Information Resources Company.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 (0,50) kronor per aktie.

Det fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 527 (538) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 48 (57) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter netto om 2 (25) Mkr. Rensat för engångsposter var det en resultatförbättring med 43 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 41 (49) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 8 (37) Mkr eller 0,36 (1,92) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en skattekostnad om -22 Mkr hänförlig till omvärdering av uppskjuten skattefordran med anledning av sänkt bolagsskattesats i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -20 (75) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -126 (4) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 kl 12.45.

Delårsrapporter

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions