Delårsrapport januari – juni 2012

2012-07-12 08:05:13

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-07-12

Det första halvåret

 • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 941 (878) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 58 (40) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 46 (27) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 11 % om engångsposter exkluderas.
 • Nettoresultatet uppgick till 32 (20) Mkr eller 1,56 (1,02) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 69 (30) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 3 (0) Mkr.
 • För 2012 ändras prognosen till en ökning av omsättningen samt ett förbättrat resultat före skatt jämfört med föregående år. Föregående års resultat före skatt uppgick till 80 Mkr. Den tidigare prognosen var en ökad omsättning samt förbättrat resultat före skatt jämfört med 2011 exklusive de under 2011 redovisade positiva engångsposterna om 25 Mkr.
 • Under maj månad slutfördes förvärvet av de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH.

Det andra kvartalet

 • Omsättningen ökade till 481 (434) Mkr, vilket var en ökning med 11 %, varav 4 % var organisk.
 • Rörelseresultatet ökade till 39 (21) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 32 (14) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 13 % om engångsposter exkluderas.
 • Nettoresultatet uppgick till 22 (9) Mkr eller 1,03 (0,44) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 42 (12) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 3 (0) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2012 kl 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions