Delårsrapport januari – juni 2018

2018-07-13 08:01:45

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-07-13

Första halvåret

 • Omsättningen ökade med 14 procent till 5 035 (4 403) Mkr, varav 11 procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA uppgick till 199 (214) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 167 (182) Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 120 (143) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 76 (107) Mkr motsvarande 2,10 (3,02) kronor per aktie. I resultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av engångskaraktär om cirka 11 Mkr, då uppskjutna skattefordringar värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 92 (-113) Mkr.

Andra kvartalet

 • Omsättningen ökade till 2 613 (2 264) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade till 116 (108) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 7 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 100 (93) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 74 (73) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 42 (54) Mkr motsvarande 1,15 (1,52) kronor per aktie. I resultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av engångskaraktär om cirka 11 Mkr, då uppskjutna skattefordringar värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 127 (47) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions