Delårsrapport januari – juni 2022

2022-07-12 07:32:26

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-07-12

Första halvåret 2022

 • Omsättningen ökade till 6 897 (5 504) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tre procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
 • EBITA ökade till 450 (287) Mkr, men innehöll engångsposter som hade en positiv påverkan om cirka 40 Mkr netto. Den största delen kom från en omvärdering av andelar i intresseföretag i samband med en fusion. Exklusive engångsposterna uppgick EBITA-marginalen till 6,0 (5,2) procent, vilket motsvarade en resultatförbättring om 43 procent.
 • Resultat före skatt ökade till 335 (213) Mkr, vilket motsvarade en förbättring om 38 procent exklusive engångsposter.
 • Nettoresultatet ökade till 231 (154) Mkr, motsvarande 6,32 (4,29) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet för perioden ökade till 487 (367) Mkr, varav köpeskillingar vid förvärv utgjorde 0 (-46) Mkr.

Andra kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 3 525 (2 769) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om fyra procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
 • EBITA ökade till 264 (145) Mkr, men innehöll engångsposter som hade en positiv påverkan om cirka 40 Mkr netto. Den största delen kom från en omvärdering av andelar i intresseföretag i samband med fusion. Exklusive engångsposterna uppgick EBITA-marginalen till 6,3 (5,2) procent, vilket motsvarande en resultatförbättring om 54 procent.
 • Komponentbrist, på grund av nolltolerans i Kina rörande covid-19 samt Ukrainakriget, medförde störningar i försörjningskedjan för flera av koncernens större kunder. Höga material- och bränslepriser hade också en negativ påverkan på koncernens lönsamhet.
 • Resultat före skatt ökade till 206 (110) Mkr, vilket motsvarade en förbättring om 51 procent exklusive engångsposter.
 • Nettoresultatet ökade till 143 (86) Mkr, motsvarande 3,91 (2,38) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 187 (260) Mkr, varav förvärv utgjorde 0 (0) Mkr.
 • Avtal har signerats med en ny kund inom onlineprint med en beräknad årlig försäljning om cirka 100 Mkr.
 • Den 1 juli 2022 slöt Elanders avtal om att förvärva samtliga aktier i brittiska bolaget Bonds Worldwide Express Ltd. Bolaget omsätter cirka 5 MGBP på årsbasis och köpeskillingen uppgick till motsvarande belopp.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022 kl. 07.30 CET.

2022-07-12 Elanders Pressmeddelande Q2 2022.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions