Delårsrapport januari – mars 2013

2013-05-07 11:15:53

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-05-07

Det första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 493 (460) Mkr.
  • Rörelseresultatet ökade med 15 % till 23 (20) Mkr.
  • Resultat före skatt ökade med 15 % till 16 (14) Mkr.
  • Nettoresultatet uppgick till 11 (10) Mkr eller 0,46 (0,50) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -30 (27) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -20 (0) Mkr.
  • Under kvartalet förvärvades etikettryckeriet McNaughtan’s Printers i Glasgow, Skottland.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2013.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions