Delårsrapport januari – mars 2014

2014-05-06 11:01:56

Delårsrapport januari – mars 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-05-06

Det första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 72 % till 850 (493) Mkr.
  • Rörelseresultat ökade till 37 (23) Mkr, en förbättring med 61 % mot samma period föregående år.
  • Resultat före skatt ökade till 28 (16) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 75 %.
  • Nettoresultatet uppgick till 16 (10) Mkr eller 0,71 (0,46) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -273 (-30) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-20) Mkr.
  • I januari 2014 förvärvade Elanders Mentor Media Ltd, ett supply chain-bolag med ett starkt fotfäste i Asien. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning till cirka 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 400.
  • Den redan aviserade och garanterade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna, om cirka 125 Mkr för att finansiera en del av förvärvet av Mentor Media, föreläggs dagens årsstämma för beslut. Styrelsen har föreslagit att teckningskursen bestäms till 33 kronor per aktie och att sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
  • För 2014 förutspås fortsatt en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2013.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions