Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-28 11:55:45

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-04-28

Det första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 18 % och uppgick till 1 006 (850) Mkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 85 (66) Mkr.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 54 (37) Mkr, en förbättring med 46 % mot föregående år.
  • Resultat före skatt ökade till 44 (28) Mkr, en förbättring med 57 % mot föregående år.
  • Nettoresultatet ökade till 27 (16) Mkr eller 1,04 (0,69) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 16 (-273) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 16 (-19) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions