Delårsrapport januari – mars 2022

2022-04-21 07:31:48

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-04-21

Första kvartalet 2022

  • Omsättningen ökade till 3 371 (2 734) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Nyförvärvet Bergen Logistics hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
  • EBITA ökade till 187 (142) Mkr. Det motsvarade en EBITA-marginal om 5,5 (5,2) procent och en förbättring av resultatet med 32 procent.
  • Kriget i Ukraina och komponentbrist medförde störningar i produktionen för flera av koncernens större kunder. Höga sjukskrivningstal i början av kvartalet och höga materialpriser pressade också marginalen.
  • Resultat före skatt ökade till 129 (104) Mkr, vilket motsvarade en förbättring om 24 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 88 (69) Mkr, motsvarande 2,42 (1,91) kronor per aktie.
  • Operativa kassaflödet ökade till 300 (107) Mkr, varav förvärv utgjorde 0 (-45) Mkr.
  • På rullande tolvmånadersbasis är kvoten för nettoskuld/EBITDA 3,5. Om IFRS 16-effekter och förvärvskostnader exkluderas samt om kvoten justeras för proformaresultat för förvärv ligger kvoten på 2,7.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 07.30 CET.

Elanders-Pressmeddelande-Q1-2022.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions