Delårsrapport januari – september 2010

2010-10-21 13:34:29

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Januari-september

 • Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 Mkr (1 302,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -81,8 Mkr (-31,7 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde  -39,7 Mkr (-16,4 Mkr) netto.
 • Resultatet före skatt uppgick till -104,1 Mkr (-56,5 Mkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -82,5 Mkr (-37,2 Mkr) eller -8,29 kronor per aktie (-3,78 kronor per aktie) 1).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -85,5 Mkr (34,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -26,8 Mkr (0,0 Mkr).
 • Företrädesemissionen är nu genomförd och inbringade 208,1 Mkr efter emissionskostnader. Genom nyemissionen stärks Elanders finansiella ställning.
 • Under juli månad träffade Elanders avtal om att förvärva verksamheten i förpackningstryckeriet Printpack i Tyskland med en årlig omsättning om ca 100 Mkr.
 • I september varslades 55 personer i Sverige. I samband med detta har strukturkostnader om 58,5 Mkr belastat rörelseresultatet, varav merparten utgjorde kostnader för personalneddragningar.
 • Ett nytt tvåårigt kreditavtal har under slutet av september månad tecknats med bankerna.
 • För 2010 upprepas prognosen om ett resultat före skatt om ca -110 Mkr inklusive kostnader om ca 80 Mkr för strukturåtgärder under andra halvåret. För 2011 förutses ett positivt resultat före skatt.

Det tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade med 6,6 % och uppgick till 405,8 Mkr (380,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -61,8 Mkr (-21,4 Mkr), varav engångsposter netto utgjorde -54,5 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultatet före skatt uppgick till -70,5 Mkr (-27,8 Mkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -52,0 Mkr (-16,6 Mkr) eller -5,04 kronor per aktie (-1,67 kronor per aktie) 1).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -14,1 Mkr (-33,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -23,6 Mkr (0,0 Mkr).

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions