Delårsrapport januari – september 2012

2012-10-22 11:33:57

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-10-22

Januari-september

 • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 397 (1 300) Mkr, varav 2 % utgjorde organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet ökade till 71 (52) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 16 (0) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 52 (31) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 16 % om engångsposter exkluderas.
 • Nettoresultatet ökade till 36 (23) Mkr eller 1,70 (1,17) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 87 (18) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 1 (-6) Mkr.
 • Prognosen för 2012 upprepas med en ökning av omsättningen samt ett förbättrat resultat före skatt jämfört med föregående år. Föregående års resultat före skatt uppgick till 80 Mkr.

Det tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade till 456 (423) Mkr, vilket var en ökning med 8 % varav 6 % utgjorde organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 (13) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om 0 (0) Mkr
 • Resultat före skatt ökade till 7 (4) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 4 (3) Mkr eller 0,19 (0,15) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 18 (-12) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -2 (-6) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2012 kl 11.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions