Delårsrapport januari – september 2014

2014-10-22 12:23:52

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-10-22

Januari – september

 • Omsättningen ökade med 76 % och uppgick till 2 631 (1 498) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 108 (72) Mkr, en förbättring med 50 % mot föregående år.
 • Rörelseresultatet inklusive engångsposter ökade till 104 (77) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 81 (50) Mkr, en förbättring med 62 % mot föregående år.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 78 (55) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 43 (35) Mkr eller 1,72 (1,50) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -213 (-53) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -254 (-103) Mkr.
 • Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet övertecknades och inbringade 121 Mkr efter emissionskostnader.
 • För helåret 2014 förutspås resultatet före skatt inklusive engångsposter om cirka 40 Mkr att ligga i nivå med 2013.

Det tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade med 77 % till 871 (493) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 30 (21) Mkr, en förbättring med 43 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 27 (26) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 21 (14) Mkr, en förbättring med 50 % mot samma period föregående år.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter uppgick till 18 (19) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 12 (13) Mkr eller 0,43 (0,56) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -21 (-58) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-80) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions