Delårsrapport januari – september 2017

2017-10-19 13:03:14

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-10-19

Januari – september

 • Omsättningen ökade med 71 procent till 6 758 (3 956) Mkr, varav 5 procentenheter var organiskt.
 • EBITA exklusive engångsposter ökade till 297 (254) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 17 procent. Inklusive engångsposter ökade EBITA till 269 (245) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 250 (230) Mkr. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 222 (221) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter uppgick till 191 (210) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick resultat före skatt till 163 (197) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 120 (138) Mkr motsvarande 3,41 (4,89) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till -97 (303) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till -119 (-1 497) Mkr, varav -262 (0) Mkr utgjordes av ökat rörelsekapital i form av kundfordringar, på grund av lösen av en factoringskuld under första kvartalet.
 • Omsättningsökningen är huvudsakligen hänförlig till förvärvet av LGI, som konsolideras in i Elanderskoncernen sedan slutet av juli 2016.
 • I rörelseresultatet ingår engångsposter om -28 (-9) Mkr främst hänförliga till uppsägningskostnader.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade till 2 355 (1 878) Mkr, vilket var en ökning med 25 procent, varav 10 procentenheter var organiskt.
 • EBITA exklusive engångsposter uppgick till 83 (115) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick EBITA till 55 (112) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 68 (103) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 40 (100) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter uppgick till 48 (91) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick resultatet före skatt till 20 (86) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 14 (58) Mkr motsvarande 0,39 (2,04) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 16 (201) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -6 (-1 565) Mkr.
 • I rörelseresultatet ingår engångsposter om -28 (-3) Mkr främst hänförliga till uppsägningskostnader.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions