Delårsrapport januari – september 2018

2018-10-19 13:03:37

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-10-19

Januari – september

 • Omsättningen ökade med 16 procent till 7 852 (6 758) Mkr, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade till 353 (269) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,5 (4,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 305 (222) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 234 (163) Mkr.
 • I resultatet ingick engångsposter om 0 (-28) Mkr. Föregående års engångsposter utgjordes främst av uppsägningskostnader.
 • Nettoresultatet ökade till 150 (120) Mkr motsvarande 4,17 (3,41) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av engångskaraktär om cirka 11 Mkr, då uppskjutna skattefordringar värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 144 (-119) Mkr.

Tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade till 2 817 (2 355) Mkr, vilket var en ökning med 20 procent, varav 9 procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade till 154 (55) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,5 (2,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 138 (40) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 114 (20) Mkr.
 • I resultatet ingick engångsposter om 0 (-28) Mkr. Föregående års engångsposter utgjordes främst av uppsägningskostnader.
 • Nettoresultatet ökade till 75 (14) Mkr motsvarande 2,07 (0,39) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 52 (-6) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 13.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions