Delårsrapport januari – september 2020

2020-10-23 07:32:46

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-10-23

Januari – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 8 164 (8 350) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 342 (394) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 4,2 (4,7) procent.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 090 (1 080) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr.

Tredje kvartalet 2020

 • Omsättningen uppgick till 2 778 (2 825) Mkr. Organiskt ökade omsättningen med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA ökade till 190 (159) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 6,8 (5,6) procent.
 • Resultat före skatt ökade till 147 (118) Mkr, vilket var en förbättring med 25 procent.
 • Justerat nettoresultat ökade till 101 (81) Mkr, motsvarande 2,83 (2,23) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 455 (439) Mkr.
 • Tydliga tecken på återhämtning i tredje kvartalet mot föregående kvartal.
 • Flera viktiga kundavtal har förnyats. Omsättningen för dessa uppgår till 500–700 Mkr på årsbasis.
 • Starka kassaflöden de senaste kvartalen har bidragit till att kvoten för nettoskuld / EBITDA justerad nu är nere på 2,6.
 • I oktober 2020 har avtal skrivits om att förvärva 70 procent av aktierna i Azalea Global IT AB, ett svenskt bolag verksamt inom Value Recovery Services.
 • Eckhard Busch, en av representanterna för dotterföretaget LGI i koncernledningen, har bestämt sig för att pensionera sig och kommer därför att lämna koncernledningen.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions