Elanders får positiv resultateffekt om cirka 50 Mkr från fusion av intresseföretag

2022-06-20 12:46:12

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-06-20

Under 2018 ingick Elanders dotterföretag, LGI Logistics Group International GmbH, ett strategiskt partnerskap med Addeco, varmed LGI avyttrade 51 procent av aktierna i sitt bemanningsföretag LOGworks till Adecco Group Deutschland. Adecco har nu för avsikt att fusionera verksamheterna i två av de bolag som de är majoritetsägare i, LOGworks samt ProServ. I samband med att fusionen genomförs kommer LOGworks att gå upp i ProServ. Elanders får en ägarandel om 14 procent i det fusionerade bolaget. Michelinkoncernen, som tidigare var minoritetsägare i ProServ, får en ägarandel om 35 procent och Adecco 51 procent.

När denna fusion nu genomförs får detta en positiv effekt på Elanderskoncernens rörelseresultat i andra kvartalet om cirka 50 Mkr. Effekten uppstår när Elanders andelar i det fusionerade bolaget värderas om från bokfört värde till verkligt värde i samband med transaktionen. Transaktionen har däremot ingen kassaflödespåverkan.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 12.45 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions